O MNIE  ABOUT ME

Urodziłam się w stolicy Polski — Warszawie, wychowałam się w Kotlinie Jeleniogórskiej, blisko Karpacza,Szklarskiej Poręby, Karkonoszy i Gór Izerskich. W regionie o bogatych tradycjach szklarskich. Od średniowiecza góry te były miejscem intensywnej eksploracji przez poszukiwaczy kamieni szlachetnych

i minerałów. Największym skarbem regionu był kryształ górski, podobny do diamentów i zwany "skamieniałym lodem". Ten naturalny surowiec w ciągu stuleci w okolicach Szklarskiej Poręby, był inspiracją i składnikiem nowego materiału- szkła. Historia Szklarstwa ukształtowała mój pogląd na otaczający mnie świat i sztukę, dlatego moje działania zaprowadziły mnie do Liceum Plastycznego im. Stanisława Wyspiańskiego o specjalizacji — szkło artystyczne, następnie na Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (2015-2020) i Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie w (2019). Pracuję w tym materiale już ponad 10 lat i nadal czuję chęć poszerzania wiedzy oraz umiejętności na ten temat. Wytapianie szkła jest najbardziej fascynującym procesem, jaki poznałam w toku nauki, odbywając liczne wyjazdy i praktyki

do hut szkła ( Martin Stefanek Studio, Huta szkła kryształowego "Julia"

w Szklarskiej Porębie czy Novosad&Son Glass Faktory) gdzie miałam okazję pracować i uczyć się od wybitnych osobowości artystycznych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Aktualnie przygotowuję się do obrony pracy magisterskiej

na Wydziale Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu i studiuję

na drugim kierunku Mediacji Sztuki.

I was born in the capital of Poland - Warsaw, I grew up in the Jelenia Góra Valley, close to Karpacz, Szklarska Poręba, the Karkonosze and the Izera Mountains. In a region with a rich glass-making tradition. Since the Middle Ages, these mountains have been a place of intense exploration by seekers of precious stones and minerals. The region's greatest treasure was rock crystal, similar to diamonds and known as "petrified ice". This natural raw material over the centuries in the vicinity of Szklarska Poreba was an inspiration and a component of a new material - glass. The history of glass making has shaped my view of the world and art around me, which is why my activities led me to the Art High School. Stanisław Wyspiański with a specialization - artistic glass, then at the Academy of Fine Arts. Eugeniusz Geppert in Wrocław (2015-2020) and the Academy of Fine Arts in Bratislava in (2019). I have been working in this material for over 10 years and I still feel the desire to expand my knowledge and skills on this subject. Glass smelting is the most fascinating process that I have learned during my studies, during numerous trips and internships to glassworks (Martin Stefanek Studio, Glassworks "Julia" in Szklarska Poręba or Novosad & Son Glass Faktory) where I had the opportunity to work and learn from outstanding personalities artistic, both in Poland and abroad.

I am currently preparing to defend my master's thesis at the Faculty of Ceramics and Glass at the Academy of Fine Arts in Wrocław and study in the second field of Art Mediation.

  • Szary LinkedIn Icon
  • nk fb
  • Grey Instagram Icon