O MNIE | ABOUT ME

Urodziłam się w stolicy Polski — Warszawie, ale wychowałam w Kotlinie Jeleniogórskiej, blisko Szklarskiej Poręby, Karkonoszy i Gór Izerskich.

W regionie o bogatych tradycjach szklarskich, od średniowiecza góry te były miejscem intensywnej eksploracji przez poszukiwaczy kamieni szlachetnych

i minerałów. Jednak największym skarbem regionu był kryształ górski, podobny do diamentów i zwany "skamieniałym lodem". Ten naturalny surowiec w ciągu stuleci w okolicach Szklarskiej Poręby, był inspiracją i składnikiem nowego materiału- szkła, dzięki czemu rozwijało się hutnictwo i umiejętności rzemieślników, których wyroby trafiały na królewskie stoły. Historia Szklarstwa ukształtowała mój pogląd na otaczający mnie świat i sztukę, dlatego moje działania zaprowadziły mnie do Liceum Plastycznego im. Stanisława Wyspiańskiego o specjalizacji — szkło artystyczne, następnie na Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (2015-2020) i Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie w (2019). Pracuję w tym materiale już ponad 10 lat

i nadal czuję chęć poszerzania wiedzy oraz umiejętności na ten temat. Wytapianie szkła jest najbardziej fascynującym procesem, jaki poznałam w toku nauki, odbywając liczne wyjazdy i praktyki do hut szkła ( Martin Stefanek Studio, Huta szkła kryształowego "Julia" w Szklarskiej Porębie czy Novosad&Son Glass Faktory) gdzie miałam okazję pracować i uczyć się od wybitnych osobowości artystycznych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Obecnie skupiam się na stworzeniu marki osobistej - łącząc działania artystyczne ze wzornictwem. Szczególnie interesuje mnie przeżywanie chwili i emocji w kontakcie z naturą, które pozwalają na otworzenie się na samoświadomość. Uważam, że wibrację, które nas otaczają zasługują na uwagę, dlatego szukam rozwiązań ekologicznych w swoich działaniach artystycznych i projektowych. Aktualnie przygotowuję się do obrony pracy magisterskiej na Wydziale Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu, w lipcu 2020. Interesuję również się edukacją i tworzeniem nowych możliwości dla młodych artystów jak ja, poprzez zrzeszanie się i wspólną naukę oraz dzielenie się doświadczeniem. Na pierwszym roku studiów licencjackich zainicjowałam powstanie Koła Naukowego Studentów Katedry Szkła -"Poziom 2”, gdzie do 2019 roku pełniłam funkcję przewodniczącej zgromadzenia, gdzie miałam szansę organizować wystawy i warsztaty dla grupy studentów. Obecnie rozwijam swoją drogę w Związku Artystów Szkła, reaktywując działania stowarzyszenia z siedzibą w Akademii Sztuk Pięknych

we Wrocławiu. Jednocześnie otwieram własną pracownię w rodzinnym mieście - Jeleniej Górze w pobliżu Muzeum Karkonoskiego słynącego z najlepszych zbiorów polskiego szkła.

 

Otrzymałam stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za Wybitne Osiągnięcia w 2017 i 2019 roku. Jestem laureatem konkursu The Glass Prize 2019 w kategorii: The Aspiring Glass Artist organizowany firmy Warm Glass UK.

 

Ważnym momentem była przeprowadzka do Jeleniej Góry w 2005 roku, gdzie moje zainteresowania artystyczne skupiły się na magicznym świecie szkła.

 

Więcej szczegółów w CV. 

I was born in the capital of Poland - Warsaw, but raised in the Jeleniogórska Valley, near Szklarska Poręba, these are the areas of the Karkonosze and the Jizera Mountains in a region with rich glass traditions. Since the Middle Ages, these mountains have been a place of intense exploration by seekers of precious stones and minerals. However, the region's greatest treasure was rock crystal, similar to diamonds and called "petrified ice". Over the centuries, this natural raw material developed around the Szklarska Poręba glass industry, and the skills of glaziers, whose products went to the royal tables. The history of Glassmaking has shaped my view of the world and art that surrounds me, which is why my activities led me to the Art High School Stanisław Wyspiański with a specialization - artistic glass, then to the Academy of Fine Arts. Eugeniusz Geppert in Wrocław (2015-2020)

and the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava in (2019). I have been working in this material for over 10 years, and I still feel the desire to expand knowledge and skills on this subject. Glass smelting is the most fascinating process I have learned in the course of my studies, taking numerous trips and apprenticeships to glass factories (Martin Stefanek Studio, "Julia" Crystal Glassworks in Szklarska Poręba or Novosad & Son Glass Factory) where I had the opportunity to work and learn from outstanding personalities artistic, both in Poland and abroad. I create

a personal brand combining artistic activities with a design using

mix-media. I am particularly interested in experiencing the moment and emotions in contact with nature, which allow me to open myself to self-awareness. The vibrations that surround us deserve attention, which is why

I am looking for ecological solutions in my artistic and design activities.

I am currently preparing to defend my master's thesis at the Faculty of Ceramics and Glass of the Academy of Fine Arts in Wrocław in July 2020. It will be the result of my research on Awakening, in the artistic part in the form of performance - which will be a reflective image of my experiences, in the utilitarian part I will look for the possibility of processing bottles after wine in a utility set for shopping in the Zero Waste idea. I am also interested in education and creating new opportunities for young artists like me by associating and learning together and sharing experience. In the first year of undergraduate studies, I initiated the creation of the Students' Scientific Circle of the Glass Department - "Level 2", where until 2019 I was the chairman of the assembly where I had the opportunity to organize exhibitions and workshops for a group of students. I am currently developing my path at the Union of Glass Artists, reactivating she activities of the association based at the Academy of Fine Arts in Wrocław, at the same time I am opening my own studio in my hometown - Jelenia Góra near the Karkonosze Museum famous for the best collections of Polish Glass.

 

I won a scholarship from the Minister of Culture and National Heritage

for Outstanding Achievements in 2017 and 2019. I am a laureate of The Glass Prize 2019 competition in the category: The Aspiring Glass Artist organized

by Warm Glass UK.

 

An important moment was moving to Jelenia Góra in 2005 where my artistic interests focused on the magical world of glass.


More details can be found in the CV.